หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

กำหนดการดูงานเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

กำหนดการดูงาน
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
๑๐.๐๐ น. ถึงเมืองโบราณ ฟังบรรยาย สรุป เมืองโบราณ
๑๑.๐๐ น. สักการะพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ที่วิหารทอง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารอิรวดี
๑๓.๐๐ น. ชมเมืองโบราณ พร้อมรถราง และมัคคุเทศก์
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง ที่โรงแรมริมขอบฟ้า
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ