หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ประเทศไทยกับการเป็นประธานประชาคมอาเซียน

หัวข้อการบรรยาย: ประเทศไทยกับการเป็นประธานประชาคมอาเซียน
บรรยายโดย: ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ