หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ธรรมาภิบาล และ ความมั่นคงของมนุษย์

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 11

ธรรมาภิบาล และ ความมั่นคงของมนุษย์
บรรยายโดย: พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ