หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.15) มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

1.ความเป็นมาของหลักสูตรฯ

การอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ซึ่งเดิมหลักสูตรฯนี้ขึ้นกับสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีท่านพล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ เป็นนายกสมาคมฯมา
5 สมัย จึงทำให้จัดหลักสูตรฯได้ 10 รุ่น

หลังจากรุ่น 10 เป็นต้นมา
ได้ออกมาจัดในนามของมูลนิธิการจัดการ
เพื่อความมั่นคง มีท่านพล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
เป็นประธานมูลนิธิฯจนถึงรุ่นปัจจุบัน และมี
พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร

ขณะนี้ศิษย์เก่าฯของเรามีจำนวนทั้งสิ้น 1,863 คน ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ทำดีเพื่อสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

2.ปรัชญาของหลักสูตรฯ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยให้กับผู้บริหารระดับสูงได้เข้าใจในองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีทักษะ หลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในการช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

3.วิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ
มี 3 สร้างคือ

  • สร้างความมั่นคงแห่งชาติ
  • สร้างความมั่นคงของมนุษย์
  • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

4.โครงสร้างหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระที่ 1 และ กลุ่มสาระที่ 2 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและพลังอำนาจในด้านต่างๆทั้งด้านการป้องกันประเทศ
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระที่ 3 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ การศาสนาและสาธารณสุข

กลุ่มสาระที่ 4 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องของ
ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มสาระจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของหลักสูตรฯ

5.ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารทั้งศิษย์เก่า วปอ. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน เจ้าของกิจการ

ที่สนใจหลักสูตร มส.15 นี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 21 ต.ค.2565

โดยสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.asmp-f.com

หลักสูตรฯจะเปิดการอบรมตั้งแต่
24 ธ.ค.65- 27พ.ค.66
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถดูได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิการจัดการเพื่อ
ความมั่นคง

หลักสูตรการบริหารการจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)
มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

https://www.facebook.com/1937426776498250/posts/3108033006104282/

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ