หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

โครงการจัดงาน ๑๐ ปีแห่งความภาคภูมิใจ สวปอ.มส.

หลักการและเหตุผล
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความริเริ่มของฝ่ายวิชาการฯได้นำแนวคิดจากการที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เคยจัดหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๔๔ โดยนำศิษย์เก่า วปอ. มาเข้ารับการศึกษาได้เพียง ๓ รุ่นเท่านั้น  จึงได้พิจารณารื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า วปอ. กันใหม่ โดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลัก มิใช่จะเป็นเพียงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าเท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงข้าราชการระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกัน ที่พลาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งนำเอาภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปมาร่วมอยู่ด้วย จึงได้พิจารณาก่อตั้ง  “ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” หรือที่เราเรียกย่อๆว่า “ สวปอ.มส.”

ในรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน กำลังเข้าสู่รุ่นที่ ๑๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะมีอายุครบ ๑๐ ปี จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ๑,๕๕๕ คน  หลักสูตร สวปอ.มส. และศิษย์เก่าฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความทันสมัย มีการพัฒนางานวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสังคมและความมั่นคงของประเทศ ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์มากมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของหลักสูตร สวปอ.มส.ให้เป็นที่รู้จักในสังคม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ กรรมการหลักสูตรฯ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงสมควรที่จะจัดงาน “ ๑๐ ปีแห่งความภาคภูมิใจ สวปอ.มส.” เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ศิษย์เก่าฯและศิษย์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อจัดให้มีการทำบุญ บำเพ็ญกุศล ร่วมกันในโอกาสวันครบรอบ ๑๐ ปี ของหลักสูตร  สวปอ.มส.
๒.   เพื่อเป็นการสรุป เผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาของหลักสูตร สวปอ.มส.ในด้านต่างๆ
๒.๑   การผลิตบุคลากรด้านการบริหารจัดการด้านความมั่นคงให้แก่ประเทศ
๒.๒   การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตอบสนองการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล
๒.๓   ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติและตอบแทนสังคม
๓.   เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของหลักสูตร สวปอ.มส.ให้เป็นที่รู้จักในสังคมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป
๔   เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า สวปอ.มส.และศิษย์ปัจจุบัน

แนวทางการดำเนินงาน
๑. จัดกิจกรรมทำบุญ บำเพ็ญกุศล โดยนิมนต์พระ ๙ รูป ฉันภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ณ อาคารเอนกประสงค์ วปอ.
๒. จัดบูธนิทรรศการเผยแพร่เกียรติภูมิของหลักสูตร สวปอ.มส. ใน ๓ ด้าน
๒.๑ การผลิตบุคลากรด้านการบริหารจัดการด้านความมั่นคงให้แก่ประเทศ
๒.๒ การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล
๒.๓ ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมการกุศล กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
๓.  การนำเสนอวีดีทัศน์ ผลงานของหลักสูตร สวปอ.มส. และกิจกรรมของศิษย์เก่าฯ
๔.  เป็นการเปิดตัวชมรม ศมส. และ เปิดตัวมูลนิธิ สวปอ.มส.
๕.  จัดเวทีปาฐกถาทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนำของประเทศ ๑-๒ ท่านมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างกัน
๖.  มีการจัดอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เอกสารผลการดำเนินงาน ๑๐ ปี หลักสูตร สวปอ.มส.ที่เป็นประโยชน์

๒. ทำให้การดำเนินงานหลักสูตร สวปอ.มส.เป็นที่รู้จักในสังคมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป

๓. ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ สวปอ.มส.

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ