หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

วัตถุประสงค์

๑. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒. ส่งเสริมการศึกษา การอบรม การวิจัย และพัฒนา ให้แก่ ศิษย์ วปอ. ศิษย์ สวปอ.มส. สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความมั่นคง

๓. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์

๔. ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ

๕. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ