หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

การดำเนินงาน

๑. ดำเนินการจัดหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตร สวปอ.มส.

๒. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อาทิ จัดทำรายการ TV  เพื่อเสริมสร้างสังคม ใช้ชื่อรายการว่า “THE BEST Forever” เป็นการบันทึกเทป ถ่ายทำนอกสถานที่ / ในสถานที่ พิจารณาจากศิษย์เก่า วปอ. และศิษย์เก่า สวปอ.มส. ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเห็นควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนในชาติ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๓. พิจารณา สรรหา ศิษย์เก่าฯ ดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ด้านความมั่นคง ที่ทำ    คุณประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผยแพร่เกียรติคุณ การเป็นแบบอย่างที่ดี (Hall of Fame) พิจารณากิจกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมหรือโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา โครงการคุณธรรม จริยธรรม

๔. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหลักสูตร สวปอ.มส. และชมรม ศมส. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. เตรียมจัดงาน 10 ปี Anniversary สวปอ.มส. ร่วมกับ ชมรม ศมส. หลักสูตร  สวปอ.มส. และสวปอ.มส.10

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ