หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา มูลนิธิ

 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์                    ประธานมูลนิธิฯ
 2. พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์            รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1
 3. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน                   รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 2
 4. นายประเวส พิพิธสุขสันต์                     เหรัญญิก
 5. นายวรวิทย์ เจนธนากุล                        เลขานุการ
 6. พลโท ดร.กฤษฎา สุทธานินทร์            ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์                   นายทะเบียน
 8. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี              ผู้ตรวจสอบบัญชี
 9. นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ               ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์                    ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 11. พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร              ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 12. พลอากาศเอก อภิสิทธิ์ จุลโมกข์         ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 13. พลเอก วิสิษฐ แจ้งประจักษ์                ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 14. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ       ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 15. ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร                    ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 16. ผศ.ดร. มานวิภา อินทรทัต                  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 17. ดร.สหัส บัณฑิตกุล                             ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 18. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 19. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์                          คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 20. นายถวิล เปลี่ยนศรี                             คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 21. นายศิระชัย โชติรัตน์                           คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 22. นายบัณฑิต นิจถาวร                           คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 23. นายไมตรี อินทุสุต                              คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 24. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์                    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 25. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์                         คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 26. นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก                  กรรมการ
 27. นายสมัคร เชาวภานันท์                       กรรมการ
 28. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด                     กรรมการ
 29. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ                           กรรมการ
 30. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์                             กรรมการ
 31. นายสมชาย เบญจรงคกุล                    กรรมการ
 32. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง                        กรรมการ
 33. นายเกียรติ สิทธีอมร                            กรรมการ
 34. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ                      กรรมการ
 35. นายศุภชัย บัญชาศึก                          กรรมการ
 36. ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์             กรรมการ
 37. นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก              กรรมการ
 38. นายกนิษฐ์ สารสิน                              กรรมการ
 39. พลตำรวจตรี ดร.ภาดล ประภานนท์     กรรมการ
 40. นายรัชพล สุวรรณโชติ                       กรรมการ

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ