หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) หรือชื่อเดิม สวปอ.มส.

มส.11 หรือ สวปอ.มส.11

มส.12 หรือ สวปอ.มส.12

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
Security Management Foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.15) มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

1.ความเป็นมาของหลักสูตรฯ

การอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ซึ่งเดิมหลักสูตรฯนี้ขึ้นกับสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีท่านพล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ เป็นนายกสมาคมฯมา
5 สมัย จึงทำให้จัดหลักสูตรฯได้ 10 รุ่น

หลังจากรุ่น 10 เป็นต้นมา
ได้ออกมาจัดในนามของมูลนิธิการจัดการ
เพื่อความมั่นคง มีท่านพล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
เป็นประธานมูลนิธิฯจนถึงรุ่นปัจจุบัน และมี
พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร

ขณะนี้ศิษย์เก่าฯของเรามีจำนวนทั้งสิ้น 1,863 คน ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ทำดีเพื่อสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

2.ปรัชญาของหลักสูตรฯ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยให้กับผู้บริหารระดับสูงได้เข้าใจในองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีทักษะ หลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในการช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

3.วิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ
มี 3 สร้างคือ

  • สร้างความมั่นคงแห่งชาติ
  • สร้างความมั่นคงของมนุษย์
  • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

4.โครงสร้างหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระที่ 1 และ กลุ่มสาระที่ 2 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและพลังอำนาจในด้านต่างๆทั้งด้านการป้องกันประเทศ
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระที่ 3 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ การศาสนาและสาธารณสุข

กลุ่มสาระที่ 4 มีเนื้อหารายละเอียดในเรื่องของ
ผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มสาระจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของหลักสูตรฯ

5.ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารทั้งศิษย์เก่า วปอ. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน เจ้าของกิจการ

ที่สนใจหลักสูตร มส.15 นี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 21 ต.ค.2565

โดยสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.asmp-f.com

หลักสูตรฯจะเปิดการอบรมตั้งแต่
24 ธ.ค.65- 27พ.ค.66
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถดูได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิการจัดการเพื่อ
ความมั่นคง

หลักสูตรการบริหารการจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)
มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

https://www.facebook.com/1937426776498250/posts/3108033006104282/

กำหนดการศึกษาดูงานกองบัญชาการกองทัพอากาศและละลายพฤติกรรม (มส.14) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564

รายงานตัวชำระเงิน 23-30 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ

(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

กำหนดการพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 14

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

———————————————————–

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

———————————————-

ข่าวกิจกรรมซีเอสอาร์ มส.11 ครั้งที่ 3 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงร่วมกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.11)จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 3 “ ปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน” ณ.วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม จ.แม่ฮ่องสอน เสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.11) นำโดย ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตร ดร.ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานฝ่าย CSR ดร.วรวุฒิ ไชยศร รองประธานฝ่าย CSR และคณะ เดินทางจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ( CSR ) ครั้งที่ 3 “ ปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน” ณ.วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครพล ขัตติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน และคณะเข้าร่วมด้วย “ผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มส.ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกิจกรรม ซีเอสอาร์ปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน ณ วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ครั้งนี้สำหรับวัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 3 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร เป็นเจ้าอาวาส วัดอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เขียวขจี มีความสวยงาม ร่มรื่น เคยได้รับรางวัลสถานปฏิบัติธรรมดีเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552 เป็น“สถานปฏิบัติธรรม นานาชาติ” อันเป็นสถานที่จัดสร้างศาสนสถาน และสถานปฏิบัติธรรมจากประเทศนานาชาติ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด “พุทธอุทยาน” นั่นเอง เป็นสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างสงบในนามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณคณะนักศึกษา มส.11 ทุกท่านสำหรับการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ ได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกิจการงานรุ่งเรือง ยั่งยืนตลอดไป” นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวด้าน ดร.ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานฝ่าย CSR มส.11 กล่าวว่า “กิจกรรมปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน ครั้งนี้ หากดูเพียงผิวผืนก็เข้าใจง่ายๆว่าเป็นการปลูกต้นไม้ในวัด แต่ความเป็นจริงแล้วทางพุทธศาสนา ถือว่าเป็นวิหารทาน เป็นทานที่มีอานิสงฆ์มาก เป็นทานที่ทำให้พวกเราทุกๆคน ได้สั่งสมบุญบารมี ให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น สอดคล้องกับสโลแกนของกิจกรรมที่ว่า ปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน” พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร (หลวงตาสายหยุด) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เล่าให้ฟังว่า วัดป่าถ้ำวัว เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ในแต่ละปี จะมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใด แล้วแต่ความสมัครใจสุดท้ายหลวงตาสายหยุด เจ้าอาวาส ได้ให้พรแก่คณะนักศึกษา มส.11 ที่เดินทางมาร่วมปลูกป่า ปลูกธรรม ครั้งนี้ว่า “การทำกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการมาร่วมบุญขั้นสูงสุดเลย ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นคนดี เป็นคนมีน้ำใจดี มีสติ มีเมตตา ปัญญาดี จงรักษาความดี ดั่งเกลือรักษาความเค็ม ทำดีด้วยใจดี มีแต่ได้นะลูกหลานนะ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในสากลโลกทั้งปวง ทั้งคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า และพระโพธิสัตว์ที่มีมาแล้วในอดีตและปัจจุบันทุกๆพระองค์ ขอจงมาประสิทธิ์ประสาทพร สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายให้แก่วัดป่าถ้ำวัว เพื่อสร้างความร่มรื่น ร่มเย็น ให้แก่วัดแห่งนี้ ให้ผู้มาปฎิบัติธรรมได้รับความสุข ความร่มรื่น ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน รวยทั้งทรัพย์ รวยทั้งน้ำใจ เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัย ปลอดโรคทุกประการ และเพิ่มพูนด้วยพร 4 ประการคือ 1.ให้มีอายุยืนยาวนาน 2.ให้มีผิวพรรณผ่องใส 3.ให้มีความสุขกาย สุขใจ 4.ให้มีพละร่างกายแข็งแรง” หมายเหตุ : คณะนักศึกษา มส.11 จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ 3 ครั้ง ตามหลักวิสัยทัศน์หลักสูตร มส.คือ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้กิจกรรรมซีเอสอาร์ครั้งที่ 1 มอบอุปกรณ์การแพทย์ มอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าบูทสำหรับเกษตรกร ตรวจสุขภาพฟัน ณ รพ.สต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพจำนวน 3 ชุด สำหรับติดตั้งรถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งที่ 3 กิจกรรมปลูกป่า ปลูกธรรม เพื่อความยั่งยืน ณ สถานปฎิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม จ.แม่ฮ่องสอนกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง มีพี่ๆนักศึกษา มส.11 และพี่ๆ มส.รุ่นอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรม รวม 200 คนซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งได้รับการสนับสนุนด้วยดียิ่งจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง คุณวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานรุ่นนักศึกษา มส.11 ดร.ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานฝ่ายซีเอสอาร์ ตลอดจนพี่ๆนักศึกษา มส.11 ทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ สรุปโดย ดร.วรวุฒิ ไชยศร ( พี่ตู่) รองประธานฝ่ายซีเอสอาร์ มส.11

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เม.ย.63 เวลา 13.20 น. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 42 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 และรองประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พร้อมผู้แทนคณะอดีตนักศึกษาฯ จำนวน 11 ท่านได้ไปมอบเงินให้กับมูลนิธิกรมแพทย์ทหารบกและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวนเงิน 372,500 บาท มอบแอลกอฮอล์เจล มูลค่า 50,000 บาท มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด และมอบ Face Shield จำนวน 400 อัน ให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนต่อไป.

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต

โดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
สมาชิกวุฒิสภา
วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์
พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร
ผศ ดร.มานวิภา อินทรทัต
ผศ ดร.มานวิภา อินทรทัต
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา

การสร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์

โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวฒิด้านสุขภาพและสังคม
นักการสาธรณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร รางวัลชัยนาทนเรนทร พ.ศ.2559
วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) [ชื่อเดิม สวปอ.มส.] และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) [ชื่อเดิม สวปอ.มส.] และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง/สมาชิกวุฒิสภา
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย – หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 2562

การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย – หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย – หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย – หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11) 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
นักศึกษา มส.11 ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต
นักศึกษา มส.11 ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต
คณะอาจารย์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต
คณะอาจารย์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณทิตประยูร ธมมจิตโต
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)

บรรยายพิเศษ ไทยจะรับมือยุทธศาสตร์จีนอย่างไรในปีหนูทอง
บรรยายโดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 2562

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
บรรยากาศการบรรยาย
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อดีตกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเชี่ยงไฮ้/อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง/รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีน
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 11 (มส.11)